Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające warunki udziału w postępowaniu do składania ofert na zakup oraz dostawę nowego nieużywanego sprzętu wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych do Dziennego Domu Opieki Seniora w Nowym Targu.

Szczegółowy wykaz sprzętów oraz warunków koniecznych do spełnienia znajduje się w zapytaniu oraz załącznikach. Termin realizacji zamówienia wynosi do siedmiu dni roboczych.

  1. W celu zgłoszenia swojej oferty należy uzupełnić załączniki od 1 do 3 do zapytania ofertowego i dostarczyć w terminie do 23-07-2020 r. do godz. 15.00. w następujący sposób:
    Osobiście pod adresem przedsiębiorcy, ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund, w godzinach 9:00-15:00 (ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie podpisanej „Zamówienie nr 3/0465/2020” lub
  2. Za pośrednictwem poczty na adres przedsiębiorcy, ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund z dopiskiem „Zamówienie nr 3/0465/2020” decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów lub
  3. Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zlotywiekpodhale.pl (skany podpisanych dokumentów) w temacie maila należy wpisać „Zamówienie nr 3/0465/2020” decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.
  3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  4.  Zapytanie ofertowe nr 3/0465/2020.

Gorąco zachęcamy do składania ofert!