Kryteria przyjęcia Dzienny Dom Opieki Medycznej

W naszej placówce zapewniamy bezpłatną pomoc i opiekę medyczną osobom dorosłym, z preferencją pierwszeństwa osób, które ukończyły 65 rok życia, w tym pacjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Osobami predestynowanymi do skorzystania ze wsparcia Dziennego Domu Opieki Medycznej są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, w przypadku których występuje konieczność przeciwdziałania postępującej niesamodzielności oraz wsparcia medycznego i edukacji zdrowotnej.

Drugą grupą są pacjenci, którzy w przeciągu roku korzystali ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego oraz osoby, u których występuje duże ryzyko hospitalizowania w najbliższej przyszłości i takie, których stan zdrowia - zweryfikowany na podstawie skali Barthel - wskazuje na niesamodzielność.

W programie nie mogą natomiast uczestniczyć osoby całkowicie niesamodzielne - tzn. korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywnej czy hospicyjnej,a także osoby w przypadku których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia.

Kryterium decydującym o objęciu danej osoby opieką medyczną w naszej placówce jest miejsce zamieszkania (gmina i miasto Nowy Targ) oraz złożenie kompletu wypełnionych dokumentów, które zostaną zweryfikowane przez odpowiedniego pracownika DDOM. Pełen zestaw dokumentów oraz wszelkie dodatkowe informacje o projekcie dostępne są w zakładce: Rekrutacja.

Dodatkowymi kryteriami, decydującymi o preferencyjnym podejściu do danego pacjenta i zakwalifikowaniu go do programu, są takie czynniki jak: zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności intelektualnej i całościowe zaburzenia rozwojowe. Preferencyjnie traktowane są również osoby niesamodzielne, których opiekunowie pracują na pełen etat. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Pobyty terapeutyczne w placówce trwają od minimum 30 do maksymalnie 120 dni roboczych.